• Chráněná území

  Jak se chovat na chráněných územích je dáno zákonem 114/92 Sb. Tam kde je horolezectví zakázáno ze zákona, může ČHS žádat MŽP o výjimku ze zákona, anebo o vyhrazení místa pro provozování horolezectví. V případě, že se jedná o výjimku, vztahuje se tato pouze na členy ČHS a UIAA. Ve výjimce mohou být ale také omezení (časová, omezení počtu lezců apod). Než někam vyrazíte, seznamte se tedy s podmínkami pro provozování horolezecké činnosti. V praxi jsou většinou tyto informace v příslušných průvodcích po oblasti.

  Dále následuje stručný přehled, co se v jakém typu chráněného území smí a nesmí.

  Národní park – NP – VCHÚ – ZCHÚ

  Zákaz tábořit, rozdělávat oheň na celém území Národního parku.

  V 1. zóně zákaz vstupu mimo zn.stezky

  Zákaz vstupu může být dále rozšířen Návštěvním řádem (vyhláška).

  Výslovně zakázáno horolezectví na celém území Národního parku.

  Chráněná krajinná oblast - CHKO – VCHÚ – ZCHÚ

  Zákaz tábořit, rozdělávat oheň na celém území CHKO.

  Volný pohyb mimo zn.stezky dovolen.

  Správa CHKO může dočasně některé lokality v 1.zóně úplně uzavřít, a musí to v terénu vyznačit.

  Při zřízení CHKO můžou být stanoveny tzv. bližší ochranné podmínky omezující pohyb a činnost v CHKO.

  Národní přírodní rezervace – NPR – MCHÚ – ZCHÚ

  Zákaz vstupovat mimo zn.stezky.

  Zákaz tábořit, rozdělávat oheň.

  Výslovně zakázáno horolezectví.

  Přírodní rezervace – PR – MCHÚ – ZCHÚ

  Mohou být tzv.bližší ochranné podmínky.

  V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.

  Jinak ostatní povoleno.

  Národní přírodní památka – NPP – MCHÚ – ZCHÚ

  Mohou být tzv.bližší ochranné podmínky.

  V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.

  Jinak ostatní povoleno.

  Přírodní památka – PP – MCHÚ – ZCHÚ

  Mohou být tzv.bližší ochranné podmínky.

  V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.

  Jinak ostatní povoleno.

  Přírodní park - PPr

  Mírnější ochrana přírody.

  Orgán ochrany přírody může stanovit omezení využití tohoto území, které by mohlo poškodit krajinný ráz.

  Zkratky: VCHÚ – Velkoplošné chráněné území; MCHÚ – Maloplošné chráněné území; ZCHÚ – Zvláště chráněné území

  Přechodně chráněné plochy

  Vyhlašuje se na předem stanovenou dobu. Např. hnízdění, vědecké pozorování, apod.

  V Národních parcích, Národních přírodních rezervacích, Národních přírodních památkách a v 1.zónách Chráněných krajinných oblastech může orgán ochrany přírody omezit nebo úplně zakázat vstup. Musí to vyznačit v terénu, zdůvodnit. Národní parky se vyhlašují zákonem. Chráněné krajinné oblasti vyhlašuje vláda nařízením. Národní přírodní rezervace a Národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Přírodní rezervaci, Přírodní památku a Přírodní park vyhlašují vyhláškou: Krajské úřady, nebo Správa Chráněné krajinné oblasti, Správa Národního parku, dále i Magistrátní úřad hl.m.Prahy, nebo statutární město.

  Ochranáři

  Inspektoři České inspekce životního prostředí

  V zákoně 114/92 Sb. nemá výslovně uvedenou pravomoc zjišťovat totožnost, ale má „zjišťovat případy poškozování přírody a osoby odpovědné za jejich vznik“. Má právo udělovat pokuty. Má oprávnění nařídit zastavení škodlivé činnosti.

  Odvolat se proti němu lze jen u Ministerstva životního prostředí.

  Stráž přírody

  Skládá se ze Strážců a Zpravodajů

  Jsou oprávněni zjišťovat totožnost, udělovat pokuty.

  Jmenují je: Krajské úřady, Správy Národních parků a Chráněných krajinných oblastí.